New Articles


  
  • 18. Quasi-discrete Hankel transform
  • Optics Letters , 0146-9592 , vol. 23 , no. 6 , page 409-411 , 1998-03-15
  • Yu, Li(1); Huang, Meichun(1); Chen, Mouzhi(1); Chen, Wenzhong(2); Huang, Wenda(1); Zhu, Zhizhong(1)
  • , ı, Ĵ,
  • EI